Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı
  • 8 Ekim 2020

07.10.2020 tarih 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.10.2020 tarih 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 20.02.2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar’da değişiklik yapılmıştır. 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.


7 Ekim 2020 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 31267
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3064
Ekli “ihracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişildik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
6 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN
ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığım,
b) Bölge müdürlüğü: Bakanlık taralından yetkilendirilen bölge müdürlüklerini,
c) Şube Müdürlüğü: Bölge müdürlüğü bünyesinde bulunan ve hususi damgalı pasaport işlemlerini yapmakla görevli olan Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüğünü,
ç) Firma: Mal ve/veya hizmet ihracatı yapan firmayı,
d) İhracat: Mal ve/veya hizmet ihracatım,
e) İhracatçı birliği: Firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğini,
ifade eder.”
MADDE 2- Aym Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aym Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Kararın 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.
(2) İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişinin/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısı tarafından imzalanır.
(3) Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından onaylanır.
(4) Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılır.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”
 
MADDE 5- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Taîep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısına aittir.”
MADDE 6- Aynı Kararın 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfiıs ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.”
MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu haberi paylaş: