Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Yıllara Sari inşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı Artırıldı

Yıllara Sari inşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı Artırıldı
  • 6 Şubat 2021

03.02.2021 tarih 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişikliğe göre; Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’inci maddesi kapsamında yapılan yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri nedeniyle, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak istihkak ve hakediş ödemeleri üzerinden %5 gelir/kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır. 

Söz konusu 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine ulaşmak için tıklayınız.


4 Şubat 2021 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31385
CUMHURBAŞKANI KARARI
 
Karar Sayısı: 3491
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci ve 30 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.
3 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/2/2021 TARİHLİ VE 3491 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkmdaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 5,”

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkmdaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5,”

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkmdaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımn eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,”

MADDE 4- Bu Karar, yayımım izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu haberi paylaş: