Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

2019 Yılı Dönem Net Karının Dağıtılması Kısıtlamasının Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

2019 Yılı Dönem Net Karının Dağıtılması Kısıtlamasının Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
  • 20 Mayıs 2020

Sermaye şirketlerinin 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25’inin dağıtılmasına izin veren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na, 7244 sayılı Kanun ile eklenilen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun’unun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 17.05.2020 tarih 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğde sermaye şirketlerinin; 2019 yılı dönem net karını dağıtım esasları, kar dağıtım kısıtlamasının istisnaları ve kar dağıtımında esas alınacak finansal tablolar hakkında açıklamalara yer verilmiş olup, Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

17 Mayıs 2020 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 31130
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 — (1) Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ; 6102 sayılı Kanunun 21 ö uncu ve geçici 13 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihlî ve 30474 sayılı Resmî Gazete’d e yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Geçmiş yıl kârları: Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve henüz diğer özkaynak hesaplarına aktarılmasına karar verilmemiş olan tutarları,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
ç) Hesap dönemi: Hesap dönemi olarak takvim yılım esas alan şirketlerde 2019 yık hesap dönemini, özel hesap dönemini esas alan şirketlerde ise tamamlanmış olan son hesap dönemini,
d) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
e) Kâr payı: Net dönem kân veya serbest yedek akçeler üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kimselere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı,
f) Serbest yedek akçe: Kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yansım aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği aynlanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri,
g) Sermaye şirketi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık şirketler de dahil olmak üzere anonim ve iimited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri,
ğ) Yönetim organı: Anonim şirketlerde yönetim kurulunu, İimited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunu, sermayesi paylara, bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi veya yöneticileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları
Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları
MADDE 4 - (1) Sermaye şirketlerinde. Kanunim geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu sınırlama, Kanunun 462 nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sennaye artırımında uygulanmaz.
(2) Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. 
(3) Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, birinci fıkrada yer alan sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmez.
(4) Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

Kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar
MADDE 5 - (1) Aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında, 6 ııcı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde hükümleri uygulanmaz:
a) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2 nci ve geçici 23 üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanıma istihdam edenler ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alman şirketler,
b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sennaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler.
(2) Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

Bakanlıktan uygun görüş alınması
MADDE 6 — (1) 5 inci madde uyarınca yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin fmansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler Genel Müdürlüğe sunulur:
a) 5 inci maddenin (a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlamlmadığma ilişkin ilgili kurutnlardan alınacak tevsik edici belge,
b) 5 inci maddenin (b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,
c) 5 inci maddenin (c) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak ve Son Hükümler
Esas alınacak fmansal tablolar
MADDE 7 — (1) Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır.
(2) Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz. 

Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu haberi paylaş: