Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Özelgeler

Mükelleflerin dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına mahsuben iade talebinde bulunabileceği hk

  • Özelge Tarihi : 17 Aralık 2004
  • Özelge No : B.07.0.GEL.0.40/4022-33/60915

İliniz ............. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ...................... tarafından Bakanlığımıza verilen ............... tarihli şikayet dilekçesinin ekinde yer alan Dairenizin ............. tarih ve .............. sayılı yazısının incelenmesinden, ödevlinin 2003 vergilendirme dönemine ilişkin ödediği geçici gelir vergisinin anılan yıla ilişkin verilen yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsubu sonucu kalan tutarın, ortağı olduğu ................Koll. Şti'nin tahakkuk eden ve vadesi gelmemiş stopaj gelir vergisi borcuna mahsubunu talep ettiği, vergi dairesince bu talebin reddedilerek söz konusu stopaj gelir vergilerinin cezalı olarak tahsil edildiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere 26.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gelir vergisi ile ilgili mahsup ve iadelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Tebliğin 1.3.1 bölümünde "Mükellefler dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için, iade alacaklısı mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve mahsup dilekçesinde adi ortaklık veya kollektif şirketin hangi dönem borçlan için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerekir. Mahsup talebine ilişkin dilekçe (Ek:2) ve eklerinin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu takdirde mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm eder." açıklamalarına yer verilmiş olup, bu açıklamanın gerek tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsubunda gerekse geçici verginin mahsubunda dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ............ve ................ tarihli dilekçelerle ortağı olduğu ......... Koll.Şti'ne mahsup talebinde bulunan ödevlinin bu talebinin yerine getirilmesi ve mükellef hakkında yapılan işlemlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesini, ödevli hakkında yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde gereğinin yapılarak
sonucundan Bakanlığımıza ve adı geçene bilgi verilmesini rica ederim.

Paylaş:

Son Özelgeler

Mükelleflerin dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına mahsuben iade talebinde bulunabileceği hk

Özelge Tarihi : 17.12.2004   Özelge No : B.07.0.GEL.0.40/4022-33/60915