Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sirkülerler

Vergi Sirküleri 78 : Defter Beyan Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

  • Sirküler Tarihi : 18 Aralık 2017
  • Sirküler No : 2017/78

DEFTER BEYAN SISTEMINE ILIŞKIN VERGI USUL KANUNU TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR   

( 486 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 17/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi  hakkında açıklamalar yapılmıştır.

1. Sistemi Kimler Ne Zaman Kullanmaya Başlayacak: Serbest meslek erbapları ile basit usule tabi mükellefler (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 1/1/2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.

2. Başvurular: Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Diğer yandan Tebliğe eklenen geçici madde ile 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadaryapılabilecekleri düzenlenmiştir.

3. Sistem Üzerinden Tutulabilecek Defterler: Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

4. Defterlerin Açılış ve Kapanış Onayı: Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Başkanlık tarafından elektronik olarak yapılır. Açılış onayı 213 sayılı Kanun’da öngörülen tasdik hükmündedir.

Defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılır.

5. Sistem Üzerinden Elektronik Belge Düzenlenmesi: Vergi usul Kanunu kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu Sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir. Ancak bu zorunlu değildir.

Yayımlanan Tebliğ’de ayrıca kayıt zamanı, yanlış kayıtların düzeltilmesi, sistemin kullanımına ilişkin hususlar ve diğer konularda  da açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

İndirmek için Tıklayın

Paylaş:

Son Sirkülerler

Vergi Sirküleri 78 : Defter Beyan Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

Sirküler Tarihi : 18.12.2017   Sirküler No : 2017/78