Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Haberler

Salgın Deprem vb. Nedenlerle Tamamlanamayan Teşvik Belgeli Yatırımlara İlave Süre Verilebilecek

Salgın Deprem vb. Nedenlerle Tamamlanamayan Teşvik Belgeli Yatırımlara İlave Süre Verilebilecek
  • 11 Mayıs 2020

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2501 sayılı CumhurbaşkanıKararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karara geçicimadde eklenmiştir. 


“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan
veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih
itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların
tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu
fıkra hükmü geçici 6 ncı1 maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının tam metni aşağıdaki gibidir.


9 Mayıs 2020 CUMARTESİ 
Resmî Gazete 
Sayı : 31122

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2501
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.


YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik alet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu haberi paylaş: